Privacy Verklaring Kraaipan Oase

Vanaf 25 mei 2018 worden alle persoonsgegevens beschermd door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze wet is vastgesteld door de Europese commissie en geldt voor inwoners van alle Europese landen.

De Stichting Kraaipan Oase (hierna Kraaipan Oase) mag volgens de AVG alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is, en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor d√°t doel gebruiken. De Kraaipan Oase heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Elke betrokkene van de Kraaipan Oase speelt hierbij een belangrijke rol.

De Kraaipan Oase belooft als professionele woonvoorziening in zelfbeheer zorgvuldig en verantwoord om te gaan met de persoonlijke gegevens van alle betrokkenen: bewoners, naastbetrokkenen, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Een zorgvuldig privacy-beleid dat gedetailleerd beschrijft hoe de Kraaipan Oase met deze gegevens omgaat, vormt hiervoor de basis.

Deze Privacyverklaring dient als uitgangspunt voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan.

De privacyverklaring is samengevat in tien stellingen:

  1. De Kraaipan Oase verwerkt persoonsgegevens voor het uitoefenen van haar statutaire taken en dienstverlening.
  2. De Kraaipan Oase verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat.
  3. De Kraaipan Oase stelt vooraf de doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens vast, en gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan is vastgesteld.
  4. De Kraaipan Oase neemt de privacy van alle betrokkenen serieus.
  5. Bij de verwerking van alle persoonsgegevens worden voldoende maatregelen genomen om deze te beschermen, zowel technisch als organisatorisch.
  6. De Kraaipan Oase beoordeelt per verwerking de risico’s van het gebruik van persoonsgegevens, en neemt hierbij de geldende wet- en regelgeving in acht.
  7. De Kraaipan Oase stelt voor alle persoonsgegevens die gebruikt worden bewaartermijnen vast, en bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig. De Kraaipan Oase houdt zich hierbij aan alle relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de AVG.
  8. De Kraaipan Oase communiceert begrijpelijk en transparant over het gebruik van persoonsgegevens en informeert de betrokkenen in voor hen begrijpelijke taal over hun rechten met betrekking tot gebruik van hun gegevens.
  9. De Kraaipan Oase neemt in samenwerking met derde partijen passende maatregelen wat betreft beveiliging en privacy bij deze partijen en legt deze vast in verwerkersovereenkomsten. De Kraaipan Oase verwacht van derde partijen dat zij minimaal hetzelfde privacyniveau handhaven als de Kraaipan Oase.
  10. De Kraaipan Oase deelt alleen persoonsgegevens met derde partijen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar dienstverlening, of wanneer dit verplicht is uit andere wetgeving. De Kraaipan Oase zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.