Disclaimer voor www.kraaipanoase.nl

In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op deze website wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreid of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De informatie op deze website mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Kraaipan Oase is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Stichting Kraaipan Oase.

Geen garantie op juistheid

Voor de informatie die op deze website staat, geldt dat wordt gestreefd naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met de Stichting Kraaipan Oase te mogen claimen of te veronderstellen.

De Stichting Kraaipan Oase streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

De Stichting Kraaipan Oase aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan staat de meest recente versie van de disclaimer van www.kraaipanoase.nl op deze pagina.